Regulamin sklepu Juna

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 • 1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.
 • 1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
 • 1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 • 1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • 1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 • 1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 • 1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem 'Rubin' Maja Naumowicz - Murawiak, ul. Jedności Narodowej 9,  58-580 Szklarska Poręba za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży.
 • 1.10. SPRZEDAWCA – Sklep JUNA Minerals prowadzący działalność gospodarczą wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, 6112608359, adres poczty elektronicznej: kontakt@juna-minerals.pl, numer telefonu: +48 75 717 35 96 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
 • 1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 • 1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Sprzedawcą a Klientem.
 • 1.13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 • 2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 • 2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
 • 2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: 'Rubin' Maja Naumowicz - Murawiak, ul. Jedności Narodowej 9,  58-580 Szklarska Poręba wpisany do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 611-260-83-59, REGON 020910531, adres poczty elektronicznej: narnika3@gmail.com, numer telefonu: +48 75 717 35 96 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).
 • 2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 • 2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
 • 2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
 • 2.5.3. Ponadto za pośrednictwem Sklepu internetowego, przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, o którym mowa w pkt 2.5.2, możliwe jest zawieranie umów sprzedaży, o których mowa w rozdziale 4 Regulaminu.
 • 2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • 2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
 • 2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 • 2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
 • 2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 • 2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
 • 2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • 2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 • 3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 • 3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 • 3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
 • 3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 • 3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
 • 3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 • 3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 • 3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 • 3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 • 3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 • 3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • 4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 • 4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto, to znaczy zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 • 4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • 4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje.
 • 4.4.1. W trakcie składania Zamówienia wskazać następujące dane Klienta niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu (liczba Produktów), miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 • 4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "POTWIERDZAM ZAKUP".
 • 4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz w ciągu 24 godzin informuje klienta o przyjęciu/nie przyjęciu Zamówienia do realizacji. W przypadku poinformowania Klienta o przyjęciu Zamówienia w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 • 4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 • 4.8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części Produktów objętych Zamówieniem Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z powodu niedostępności Produktów, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, uiszczoną przed zrealizowaniem Zamówienia.
 • 4.9. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, zawieranie umów sprzedaży i realizacja Zamówień następować będzie według kolejności składania Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych promocją lub wyprzedażą. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania umów sprzedaży i realizacji Zamówień, o czym poinformuje na stronie Sklepu.

WYSYŁKA

 • 5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wysyłka Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
 • 5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej opcjonalnie: DPD, Fedex, UPS, InPost, Poczta Polska Kurier 48.
 • 5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, zostanie to zaznaczone na stronie Sklepu.
 • 5.4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
 • 5.5. Klient ma obowiązek ocenienia stanu Produktu i jego zgodności z Zamówieniem w chwili jego dostarczenia przez firmę, o której mowa w pkt 5.2. W przypadku uszkodzenia Produktu należy w obecności kuriera dostarczającego Produkt sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Kiedy Produkt znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, nowy Produkt zostanie na koszt Sprzedawcy wysłany do Klienta.
 • 5.6. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń w Produkcie w terminie późniejszym niż bezpośrednio przy jego dostarczeniu, należy skorzystać z procedury reklamacyjnej, o której mowa w pkt 8.
 • 5.7. W momencie przyjęcia Produktu Klient ma obowiązek potwierdzić jego odbiór. W tej chwili Produkt stanie się własnością Klienta.

PŁATNOŚĆ

 • 6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • 6.1.1. Za pobraniem (dodatkowa opłata);
 • 6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia). W wypadku tego sposobu płatności, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: 'Rubin' Maja Naumowicz - Murawiak, ul. Jedności Narodowej 9, 58-580 Szklarska Poręba
 • 7.2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży. Oświadczenia o odstąpieniu złożone po tym terminie nie wywołują skutków prawnych. W razie złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu w powyższym terminie drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 • 7.3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć zwrócony Produkt oraz zwrócić Klientowi cenę oraz koszty przesyłki poniesione wcześniej przez Klienta, jeśli Klient wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu.
 • 7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
 • 7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  – świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;
  – świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  – świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 • 7.6. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu Produktu ponosi Klient.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • 8.1 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
 • 8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w przepisach prawa.
 • 8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres 'Rubin' Maja Naumowicz - Murawiak, ul. Jedności Narodowej 9, 58-580 Szklarska Poręba
 • 8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 • 8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją (Sprzedawcy, producenta lub innego podmiotu, który udzielił gwarancji) uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 • 8.2 Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego
 • 8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: 'Rubin' Maja Naumowicz - Murawiak, ul. Jedności Narodowej 9,  58-580 Szklarska Poręba.
 • 8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • 8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • 9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 • 9.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem www.juna-minerals.pl oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 • 9.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
  udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.3
  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.
 • 9.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
 • 9.6. Ochrona danych osobowych. Wszystkie dane osobowe Klientów wymagane podczas rejestracji w serwisie są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi Klientów i realizacji zamówień w sklepie internetowym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl